Süleyman ULUDAĞ

1940 Akyazı/Amasya doğumlu. Çorum İmam Hatip Okulu (1963) ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi (1967). Kastamonu İmam Hatip Okulu’nda öğretmenlik yaptı (1967-70). 1970’te Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü “tasavvuf tarihi” öğretim üyeliğine tayin edildi ve burada “İslâm açısından mûsıkî ve sema” adlı tezini hazırladı. 1975 yılından itibaren Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü (şimdi İlahiyat Fakültesi)’nde çalışmaktadır.


Eserleri: Kelâm Dersleri 1 (1969); Kelâm Dersleri II (F. Kavukçu ile, 1971), İslâmda Müsamaha Mürşid ve İrşad Faaliyeti (1975), İslâm Açısından Musıkî ve Semâ (öğretim üyeliği tezi, 1976), Tasavvufun Mahiyeti (İbn Haldun’un Şifaü’s-sail ve Mukaddime’deki tasavvufla ilgili kısmın tercümesi, 1977), Kuşeyrî Risalesi (1978), Doğuş Devrinde Tasavvuf (Kelâbâzî’nin Ta’arruf adlı eserinin tercümesi, 1979), İslâm Düşüncesinin Yapısı (1979), Mukaddime (İbn Haldun’dan, 20C. 1982-83), Keşfu’l-mahcûb-Hakikat bilgisi (Hucvirî’den 1982), Felsefe-Din İlişkileri (İbn Rüşd’den, 1985), Tezkiretü’l-evliya (Feridüddin Attar’dan, 1985), İslâmda Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış (1988), İslâmda Emir ve Yasakların Hikmeti (1988), Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (1991), Dört Kapı Kırk Eşik (2009).